Horticulturist

Requirements:


 

รายละเอียดของงาน

• ระดับปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์ พืชสวน หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ควรมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• เข้าร่วมประชุม และประสานงานเคลียร์แบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

-   ระดับปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์ พืชสวน หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-    มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

 

 

 

Job Application